Algemene voorwaarden Quality Rail Services

De besloten vennootschap Quality Rail Services (hierna: QRS) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88172171 en is gevestigd aan de Marshalllaan 14 (3223TK) te Hellevoetsluis.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door QRS.
 3. Arbeidskracht: de natuurlijke persoon niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Diensten: de Diensten die QRS aanbiedt, betreffen: het ter beschikking stellen van Kandidaten gespecialiseerd in de goederen en infra.
 5. Kandidaat: de Zzp’er of Arbeidskracht die is ingeschreven bij QRS, en door QRS in het kader van een of meerdere Diensten aan Opdrachtgever wordt voorgesteld, ten behoeve van het ter beschikking stellen van de Kandidaat aan Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die QRS heeft aangesteld en/of projecten aan QRS heeft verleend voor Diensten die door QRS worden uitgevoerd.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en QRS, alsmede voorstellen van QRS voor Diensten die door QRS aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door QRS.
 8. QRS: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 9. Terbeschikkingstelling: de Overeenkomst waarbij de Kandidaat door QRS, ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever om krachtens een door deze aan de QRS verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van Opdrachtgever.
 10. Werkzaamheden: indien er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over Werkzaamheden, heeft dit betrekking op de alle Werkzaamheden die de Kandidaat onder leiding en toezicht en ten behoeve van Opdrachtgever verricht.
 11. Zzp’er: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van QRS, elke Overeenkomst tussen QRS en Opdrachtgever en op elke Dienst die door QRS wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal QRS aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met QRS is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Ieder Aanbod van QRS is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Ieder Aanbod is in beginsel geldig tot 31 december van het huidige jaar, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen ten gevolge van loonwijzigingen of overige wet- en regelgeving (zoals sociale en fiscale wetgeving). Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod Indien er sprake is van wijzigingen, zal dit vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Eventuele opgenomen termijnen in het Aanbod van QRS zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht QRS niet tot oplevering van een deel van de in het Aanbod begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van QRS heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar aan QRS te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. QRS heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. QRS is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke overeenkomst die met QRS wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan QRS wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met QRS is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is De duur van de Overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die QRS van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als QRS kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij verzuimt haar verplichtingen alsnog correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover QRS ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. De Overeenkomst is tussentijds niet opzegbaar, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van QRS tegen het overeengekomen tarief. De urenregistratie van QRS is hierbij leidend, tenzij anders overeengekomen.
 6. Zowel Opdrachtgever als QRS kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is QRS nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. QRS zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. QRS staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan QRS de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door QRS aangeboden diensten en de prijzen zijn QRS heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is QRS niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor QRS, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt QRS Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

 

Artikel 7 – Uitvoering van de Terbeschikkingstelling

 1. QRS zal zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat de Kandidaat beschikbaar is voor de duur van de met QRS gesloten Opdrachtgever accepteert dat, met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn, een Kandidaat kan worden vervangen. QRS zal in geval van vervanging van een Kandidaat haar uiterste best doen om de Kandidaat te vervangen door een Kandidaat die over een vergelijkbare opleiding, kennis, ervaring en kunde beschikt.
 2. De te verrichte Werkzaamheden geschieden onder aanwijzing, toezicht en leiding van Opdrachtgever. Indien en voor zover de door de Kandidaten verrichte Werkzaamheden niet tot de functie behoren waarvoor de Kandidaat is geplaatst, dient de exacte inhoud van de Werkzaamheden alvorens de aanvang van de Overeenkomst nader te worden vastgesteld. De opvatting en ervaring van QRS omtrent welke Werkzaamheden tot de gebruikelijke en aanverwante Werkzaamheden behoren, is hierbij leidend. Een en ander dient in overleg te worden vastgesteld.
 3. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van Kandidaat bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van de Werkzaamheden gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe zij ten opzichte van haar eigen arbeidskrachten/werknemers gehouden is. Opdrachtgever dient voor zover de aard van de Werkzaamheden dit vereist in ieder geval zorg te dragen voor de constante aanwezigheid van een degelijke supervisie of leidinggevende.
 4. Opdrachtgever is gehouden de Kandidaat actieve voorlichting te geven met betrekking tot de binnen haar onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en algemene veiligheidsnormen.
 5. Opdrachtgever is jegens Kandidaat en QRS verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 6. Indien dit voor de uitvoering van de Werkzaamheden wordt vereist, verstrekt QRS aan Arbeidskracht de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en eventuele werkkleding. Een door QRS ter beschikking gestelde Zzp’er is verplicht zorg te dragen voor eigen PBM’s.
 7. Opdrachtgever beschikt te allen tijde over de juiste en relevante bedrijfscertificeringen. Indien Opdrachtgever niet aan voorgaande verplichting voldoet, is QRS gerechtigd de terbeschikkingstelling van Kandidaten op te schorten of te weigeren, waarbij zij zich het recht voorbehoudt de door haar gemaakte kosten door te berekenen aan Opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever dient over een G-rekening te voorzien, tenzij anders overeengekomen.
 9. Alle door QRS ter beschikking gestelde Kandidaten beschikken over de relevante werkervaring, de noodzakelijke diploma’s en certificaten.
 10. Opdrachtgever zal de Kandidaten voorzien van werkmateriaal dat benodigd is voor de uitvoering van de Werkzaamheden.

 

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door QRS verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de dienstverlening en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat QRS niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. QRS is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is QRS verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door QRS voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst.
 3. QRS kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is QRS gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, maar minimaal 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden, kenbaar te maken aan QRS.
 4. Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst dient Opdrachtgever alle relevante informatie te verstrekken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de functiegroep, benodigde kwalificaties, diploma’s en certificaten, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, en de beoogde looptijd van de opdracht en overige kostenvergoedingen en toeslagen indien daarom verzocht wordt.
 5. QRS verricht haar Diensten altijd in het kader van een inspanningsverbintenis en verplicht zich in te spannen om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever uitgevraagde Diensten adequate Kandidaten te werven en selecteren. Bij de terbeschikkingstelling van Kandidaten stelt QRS de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar ter beschikking gestelde Kandidaten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.
 6. Opdrachtgever is verplicht QRS vooraf doch in ieder geval terstond op de hoogte te stellen van wijzigingen in haar arbeidsvoorwaarden, zodat QRS die wijzigingen ook kan doorvoeren richting door haar ter beschikking gestelde Kandidaten voor zover dit op grond van enig wettelijk voorschrift is QRS is in dat geval gerechtigd per de datum van de wijziging haar tarieven aan te passen aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden.
 7. In het geval van calamiteiten dient Opdrachtgever in samenspraak met de wachtdienst van QRS voor adequate opvang van de Kandidaat te zorgen en hierbij alle geldende protocollen op te volgen en na te leven. Tevens dient Opdrachtgever te aanvaarden dat in het geval van een calamiteit, de Kandidaat zich zal beroepen op het zwijgrecht totdat Kandidaat gesproken heeft met de dienstdoende wachtdienst van QRS.

 

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot de gewenste Dienst van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. QRS is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van QRS, QRS een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 10 – Prijzen en betaling

 1. Opdrachtgever is aan QRS de overeengekomen vergoeding verschuldigd voor alle werkuren die een Kandidaat ten behoeve van Opdrachtgever maakt.
 2. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 3. Voor Werkzaamheden verricht door Kandidaten buiten de gebruikelijke werktijden en Werkzaamheden op feestdagen en in het weekend, wordt een toeslag gerekend, zoals nader gespecificeerd in de offerte.
 4. Meeruren door vertraging van het materieel of het niet komen opdagen van het materieel komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Eventuele hotel- en overnachtingskosten ten gevolge van deze vertraging en/of no show zullen ook aan Opdrachtgever worden doorberekend.
 5. Indien QRS of Kandidaat op locatie van Opdrachtgever kosten maakt, zoals onder meer doch niet beperkt tot reiskosten, parkeerkosten en overige onkosten, is Opdrachtgever te allen tijde gehouden deze te vergoeden. Dergelijke kosten zullen worden doorberekend bij het eerstvolgende facturatiemoment.
 6. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij anders overeengekomen.
 7. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door QRS ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 9. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 10. QRS is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 11. Indien sprake is van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving, (waaronder verstaan de sociale en fiscale wetgeving) en deze wijzigingen tot extra kosten leidt voor QRS, worden deze kosten doorberekend aan Opdrachtgever, ook indien deze wijzigingen zich tijdens de Overeenkomst met Opdrachtgever voordoen.
 12. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van QRS.
 13. Reclamaties tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk door QRS ontvangen te zijn. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 14. In geval van (onvrijwillige) liquidatie, insolventie, faillissement of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal QRS zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien QRS meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. QRS gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal QRS de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van QRS verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van In dit kader vrijwaart Opdrachtgever QRS tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien QRS op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtgever is in beginsel slechts gerechtigd de tewerkstelling van de Kandidaten op te schorten indien Opdrachtgever schriftelijk aantoont dat voor de periode van minimaal één maand (tijdelijk) geen werk voorhanden is of de Kandidaat anderszins niet door Opdrachtgever te werk kan worden gesteld.
 2. Indien Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Kandidaat of de Kandidaat niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever voor de duur van de Opdracht aan QRS het overeengekomen tarief verschuldigd, berekend over het per periode krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren, tenzij anders overeengekomen.
 3. QRS heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor QRS gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 4. QRS is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 5. QRS is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 6. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde Bovendien is Opdrachtgever verplicht om QRS te vergoeden voor elk financieel verlies dat QRS lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. QRS is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van QRS wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van QRS, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan QRS zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van QRS of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van QRS buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. QRS is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke ontbinding.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. In geen geval is QRS aansprakelijk indien de door haar ter beschikking gestelde Kandidaten niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaande aan de Overeenkomst aan QRS kenbaar heeft gemaakt en QRS expliciet het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van QRS, is QRS uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever QRS binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en QRS deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat QRS in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door QRS leidt tot aansprakelijkheid van QRS, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. QRS sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. QRS is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. QRS is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Kandidaten bij Opdrachtgever of aan derden.
 6. QRS is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen Opdrachtgever en QRS voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Kandidaat ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een Kandidaat.
 7. Opdrachtgever vrijwaart QRS voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door QRS geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Dienst van QRS.
 8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de leiding over en het toezicht op de door QRS ter beschikking gestelde Kandidaten en voor het ter beschikking stellen van de benodigde zaken (gereedschap, werkmateriaal) om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen. Opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een veilig arbeidsklimaat zodanig dat de Kandidaat wordt gevrijwaard, in zoverre als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevergd kan worden. Opdrachtgever is krachtens artikel 6:170 BW aansprakelijk voor deze schade.
 9. Opdrachtgever draagt een zelfstandige zorgplicht bij de uitvoering van de opdracht op locatie van Opdrachtgever. Dit brengt met zich mee dat Opdrachtgever jegens QRS, alsmede de door QRS ter beschikking gestelde Kandidaten te allen tijde verplicht is de ruimtes, materialen en meer, waarin of waarmee de Kandidaten Werkzaamheden verrichten, dusdanig in te richten en te onderhouden voor zover de aard van het werk dit vereist. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden op locatie de benodigde aanwijzingen te verschaffen aan Kandidaten teneinde het garanderen van een adequate en veilige werkomgeving. Indien Opdrachtgever zijn zorgplicht schendt, is hij jegens QRS gehouden tot vergoeding van alle directe schade die de door QRS aangestelde Kandidaten dientengevolge in de uitoefening van hun dienstvervulling of Werkzaamheden oplopen. Opdrachtgever is enkel niet aansprakelijk voor zover het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming aan overmacht, of grove schuld van de Kandidaten is te wijten.
 10. Indien een ongeval zich voordoet, waarbij één van de door QRS ter beschikking gestelde Kandidaten gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever bij betrokken is en hier fysieke schade van ondervindt, is Opdrachtgever verplicht om zowel de betreffende inspectie als QRS per direct te informeren. Hierbij dient Opdrachtgever in ieder geval het tijdstip, de aard en de gevolgen van het ongeluk te vermelden. Voorgenoemde bepaling geldt eveneens wanneer de Kandidaat in het kader van zijn Werkzaamheden gedurende de Opdracht dienstreizen moet maken. Opdrachtgever is gedurende het maken van een andere dienstreis dan overeengekomen aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan tijdens het vervoer van Kandidaten van en naar die locatie en tijdens zijn/haar dienstreis. Opdrachtgever wordt geadviseerd hiervoor een collectieve schadeverzekering inzittenden dienstreizen af te sluiten.
 11. Indien een Kandidaat ten gevolge van de niet-nakoming van de verplichtingen door Opdrachtgever, in de uitoefening van zijn dienstbetrekking en/of Werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen, dat daarvan de dood het gevolg is, is Opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid/werkzaamheden plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij Opdrachtgever bewijst dat die niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate aan grove schuld van de Kandidaat zelf te wijten is.
 12. Opdrachtgever is verplicht voor de door QRS ter beschikking gestelde Kandidaten een adequate verzekering af te Opdrachtgever is tevens verplicht om de verschuldigde premies steeds tijdig en volledig af te dragen.
 13. QRS staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens QRS verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van QRS vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij QRS binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van QRS.

 

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. QRS en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht/Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan QRS bekend gemaakt is en/of op andere wijze door QRS is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door QRS opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze(n) en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) Voorts betracht QRS steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien QRS op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en QRS zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is QRS niet gehouden tot enige schadevergoeding en heeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Opdrachtgever aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van QRS vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal QRS vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van QRS is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen QRS en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 6. Bij overtreding van deze bepaling, wordt Opdrachtgever bestraft met een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- euro en een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan QRS verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan QRS zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart QRS van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart QRS voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart QRS voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan QRS verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart QRS tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Kandidaten.
 7. QRS is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van fouten van door haar ter beschikking gestelde Kandidaten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart QRS van alle aanspraken van Kandidaat of derden, directe schade, indirecte schade en gevolgschade daaronder begrepen, die het gevolg zijn van het niet nakomen van de op Opdrachtgever rustende verplichtingen.
 9. Opdrachtgever garandeert dat alle locaties, werktuigen en/of gereedschappen waarin of waarmee de Kandidaat werkzaamheden verricht, dusdanig zijn ingericht en onderhouden en dat zij die aanwijzingen verstrekt aan de Kandidaat, die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de Kandidaat schade lijdt in de uitoefening van haar werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart QRS voor alle aanspraken op vergoeding van schade van Kandidaten op grond van het niet nakomen van deze op Opdrachtgever rustende zorgplicht ingevolge artikel 7:658 BW, althans enige andere wettelijke of contractuele grondslag, waaronder in ieder geval begrepen vorderingen op grond van artikel 7:611 BW en 6:162

 

Artikel 18 – Verbod overname Kandidaten

 1. Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QRS en een daartoe redelijke geldelijke vergoeding Kandidaten van QRS in dienst te nemen of het op andere wijze inschakelen van deze Kandidaten vanaf het moment dat QRS ten behoeve van Opdrachtgever Kandidaten ter beschikking heeft gesteld gedurende en tot maximaal een jaar na afloop van de Overeenkomst.
 2. Ook in geval van het doorlenen van Kandidaten door Opdrachtgever aan derden, dient Opdrachtgever zich te houden aan de reeds gemaakte overnameafspraken met QRS, en voorafgaande toestemming te verkrijgen.
 3. Bij overtreding hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 000,- euro met een boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van QRS of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@qualityrailservices.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil QRS de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. QRS zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen QRS en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. QRS heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen QRS en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Hellevoetsluis, 22 september 2022.