Privacy Statement Quality Rail Services

Dit is het privacy statement van Besloten Vennootschap Quality Rail Services, hierna: QRS. QRS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88172171 en is gevestigd aan de Marshalllaan 14 (3223TK) te Hellevoetsluis. In dit document wordt uitgelegd hoe QRS conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. QRS is transparant over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens van zelfstandigen, opdrachtgever en medewerkers. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht QRS de grootst mogelijke zorgvuldigheid. QRS is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de werkwerking van de persoonsgegevens omschreven in deze Privacyverklaring.

 

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikmaakt van de diensten van QRS, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan QRS, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen (bijvoorbeeld LinkedIn) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen met de vraag of u geïnteresseerd bent om u bij ons in te schrijven conform deze voorwaarden en met inachtneming van deze Privacyverklaring. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Categorieën persoonsgegevens

QRS kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u werkzoekende, kandidaat, (tijdelijke) werknemer, zelfstandige ondernemer en/of zakelijke relatie bent van QRS. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens. QRS verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

  Doel van de verwerking

  De persoonsgegevens die door QRS verwerkt worden, hebben ten doel om:

  • communicatie: contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van QRS. Informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt en uitgewisseld middels of via een nieuwsbrief, het achterlaten van een reactie op de website, gebruik van sociale media en onze portal;
  • bemiddeling voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van zelfstandigen, voor en/of bemiddeling naar een opdracht;
  • in het kader van een overeenkomst met de zelfstandigen. Voor de voorbereiding. totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een (eventuele) overeenkomst van opdracht;
  • in het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie terbeschikkingstelling en/of inhuur van zelfstandigen;
  • personeels- en salarisadministratie;
  • haar diensten te kunnen uitvoeren;
  • in het kader van een overeenkomst met een leveranciers;
  • haar dienstverlening te verbeteren;
  • betalingen te kunnen verrichten;
  • wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;
  • management om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
  • marketing uitingen te kunnen doen, waaronder het verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
  • Wet- en regelgeving voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en Overige wet en regelgeving;
  • met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening, voor zover dit noodzakelijk is.

   

  Website bezoeker

  • de website van QRS verzamelt automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van de websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onder website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor het beheer van de website en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren (functioneel en statistiek). Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. QRS gebruikt deze technische informatie niet voor sociale media, advertenties of interesses.
  • Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, etcetera).
  • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, inschrijving voor de nieuwsbrief, etcetera).

   

  Werkzoekende of kandidaat

  • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
  • Geboortegegevens, leeftijd,
  • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
  • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv).
  • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
  • Rijbewijs (categorie).
  • Gegevens over beschikbaarheid, uw branche/opdrachtvoorkeuren, etc.
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

   

  Indien u voor QRS of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt (als zelfstandige) kan QRS onderstaande gegevens verwerken:

  • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
  • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
  • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
  • Gegevens van het identiteitsbewijs/werkvergunning.
  • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
  • Rijbewijs (categorie).
  • Gegevens over beschikbaarheid, uw branche/opdrachtvoorkeuren, etc.
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
  • Gegevens in het kader van een pre-employment screening.
  • Overige informatie die relevant is voor het bemiddelingsproces (bijv. een gespreksverslag a.v. een kennismaking).
  • Feedback van onze relaties (opdrachtgevers) a.v. de door u uitgevoerde opdrachten.
  • Op het moment dat u als zelfstandige voor QRS kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt de relevante ondernemingsgegevens (o.a. KvK/KBO-nummer, BTW nummer).

   

  Indien u medewerker van QRS bent/bent geweest, kan QRS onderstaande gegevens verwerken:

  • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
  • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
  • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
  • Gegevens van het identiteitsbewijs/werkvergunning.
  • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
  • Gegevens in het kader van een pre-employment screening.
  • Gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
  • BSN-nummer/Rijksregisternummer (uitsluitend voor wettelijke verplichtingen in het kader van o.a. wettelijke inhoudingen).

  QRS legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, gegevens religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, biometrische identificatie met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over iemands gezondheid, seksuele gedrag of gerichtheid.

   

  Zakelijke relatie

  QRS verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Functie
  • Geslacht
  • Geboortedatum

  Grondslag verwerking

  Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen:

  (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van QRS worden persoonsgegevens verwerkt. QRS verwerkt uitsluitend gegevens die QRS noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met QRS bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.qualityrailservices.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

   

  Verwerken wij uw gegevens buiten Nederland?

  Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. QRS zal in dat geval de nodige maatregelen nemen om te verzekeren dat persoonsgegevens die worden doorgegeven adequaat worden beschermd.

   

  Noodzaak verwerking

  De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die QRS biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

   

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. De betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de betrokkene. Hieronder wordt tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst.

   

  Bewaartermijn

  De door QRS verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

   

  Verwerking door derden

  QRS deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op QRS kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

  • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
  • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
  • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
  • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
  • Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

   

  Beveiliging van Persoonsgegevens

  QRS neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang ror de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens QRS diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij die persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

   

  Jonger dan 16 jaar?

  Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

   

  Disclaimer

  Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. QRS behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. QRS aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van QRS voor zover deze niet aan derden toebehoren.

   

  Cookieverklaring

  QRS maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. QRS mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. QRS raadt u aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check-in mogelijkheid.

  De cookies die QRS gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer waardoor geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies worden bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat de website van QRS optimaal bekeken kan worden, de website bereikbaar blijft (load-balancing). Tevens zullen ook cookies geplaatst worden die voorkomen dat andere cookies geplaatst mogen worden (no-follow).

  Met uw toestemming plaatst QRS ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruikt QRS om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, en wordt alleen gebruikt om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

  Op de website van QRS worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat QRS informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. QRS houdt geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@qualityrailservices.nl.

   

  Gebruik social media

  QRS maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing.

  Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst QRS u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

   

  E-mail nieuwsbrief en andere marketing mails

  U kunt zich via de website registreren voor een nieuwsbrief en/of voor andere commerciële aanbiedingen. Wanneer u zich registreert, dan vraagt QRS toestemming om uw e-mailadres te verwerken met als doel uw marketing e-mails te sturen met daarin de meest recente informatie over producten en diensten, speciale aanbiedingen en marketingcampagnes. U ontvangt alleen marketing e- mails wanneer u daartoe toestemming heeft gegeven.

  Uw toestemming omvat ook uw goedkeuring van het feit dat QRS de inhoud van marketing e-mails kan personaliseren in overeenstemming met uw behoeften en belangen op basis van een eventueel gebruikersprofiel dat voor u is gecreëerd.

  Uw toestemming voor het verzenden van marketing e-mails kunt u op elk gewenst moment intrekken door te klikken op “Uitschrijven” onderin marketing e-mail. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan het intrekken van de toestemming.

   

  Browserinstellingen

  Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. QRS kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. QRS raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

   

  Recht van betrokkenen

  Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage;
   Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
  • Recht op rectificatie;
   U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
  • Recht op gegevenswissing;
   Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
  • Recht op beperking van de verwerking;
   Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met QRS.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
   Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan QRS, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan QRS ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen.
  • Recht van bezwaar;
   De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. QRS staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, nationaliteit en Burgerservice nummer/Rijksregisternummer zwart te maken.

   

  Klacht

  Indien u een klacht heeft over de wijze waarop QRS met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via info@qualityrailservices.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt QRS u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. QRS zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

   

  Wijzigingen Privacy Statement

  QRS kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop QRS reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengt QRS u per e-mail daarvan op de hoogte.

   

  Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 30 september 2022.